Οδηγός Ωρίμανσης Δημοσίων Έργων

! Οι Οδηγοί αποτελούν υποστηρικτικά εργαλεία και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την νομοθεσία Ο παρών Οδηγός Ωρίμανσης Δημοσίων Έργων εκπονείται από τα στελέχη και τους συνεργάτες του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης και διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με το γενικό τίτλο: » Πολιτισμός…