Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα άτομο Π.Ε Μηχανικών και σε έλλειψη Τ.Ε Μηχανικών

Ανάρτηση πίνακα επιλεγέντων και απορριπτέων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 1202/10-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με ένα (1) άτομο ΠΕ Μηχανικών και σε έλλειψη ΤΕ Μηχανικών.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Δημοσιοποίηση 2ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στήριξης της 2ης Πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του υπο-μέτρου 19.2 του Τοπικού Προγράμματος (Τ.Π.) CLLD/LEADER 2014-2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”» του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής. Στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της 2ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του υπομέτρου 19.2 του Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020 του Δικτύου Νήσων Αττικής…