Παρουσίαση 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Τ. Π. LEADER/CLLD 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”

Η ΟΤΔ «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής» καλεί τους ενδιαφερόμενους της περιοχής παρέμβασης στην ενημερωτική εκδήλωση για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ με τίτλο: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Eν Πλω”». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν: Υποδράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, Επιλέξιμες δαπάνες, δικαιούχοι Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής Απαιτούμενα δικαιολογητικά Διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης…