Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 124/01-08-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δικτύου Νήσων Αττικής

Πίνακας επιλεγέντων και απορριπτέων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 124/01-08-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με τρία (3) άτομα ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγο, ΠΕ Αρχιτέκτονα, ΠΕ Περιβαλλοντολόγο

Δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων εδώ