Περιγραφή Πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020: «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλώ”» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 το οποίο εγκρίθηκε με τις υπ. αριθ. πρωτ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111 Β’/2016) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αναμορφώθηκε σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ 2310/09.08.2017 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Δ.Κ.Π, το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, ως Φορέας Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης),

καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους):

φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ορίζονται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) και ειδικότερα στις αριθ. πρωτ. 2635/13-09- 2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3313/20-09-2017) περί πλαισίου λειτουργίας και αριθ. πρωτ. 13214 /30-11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4268/Β’ 6-12-2017) περί «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων» της ΟΤΔ «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής» να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των υποδράσεων του υπομέτρου 19.2 όπως αυτές περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.

Οι γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής των Υποδράσεων αφορούν στο σύνολο της περιοχής
παρέμβασης του τοπικού προγράμματος Δικτύου Συνεργασίας Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής. Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από τους εξής Δήμους: 1. Δήμος Αγκιστρίου,2. Δήμος Αίγινας, 3. Δήμων Κυθήρων, 4. Δήμος Πόρου, 5. Δήμος Σαλαμίνας, 6. Δήμος Σπετσών, 7. Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων, 8. Δήμος Ύδρας.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν Πράξεις ιδιωτικού
χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Υποβολή Αίτησης

Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/ την δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής email από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασης του. Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του/της είναι: ΑΦΜ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».

Βοηθητικό Υλικό

Διευκρινήσεις και Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Χρήση του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (αφορά στις υποδράσεις: 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5)

Δείτε την απάντηση της Εθνικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων σε ερωτήματα σχετικά με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) 651/2014.


Διευκρινήσεις για την χρήση του Καν. (ΕΕ) 651/2014

Χρήση του Άρθρ. 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (αφορά στις υποδράσεις: 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5)

Δείτε την απάντηση της Εθνικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων σε ερωτήματα σχετικά με το Άρθρο 14 «Περιφερειακές Επενδυτικές Ενισχύσεις» του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) 651/2014.


Απάντηση για την χρήση του Άρθρ. 14 του Καν. (ΕΕ) 651/2014

Χρήση του Άρθρ. 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (αφορά στις υποδράσεις: 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5)

Δείτε την απάντηση της Εθνικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων σε ερωτήματα σχετικά με το Άρθρο 22 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) 651/2014.


Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 651/2014, ως προς την χρήση του άρθρου 22

Απαντήσεις από την ΕΥΕ ΠΑΑ σε ερωτήματα σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στήριξης

Δείτε τις απαντήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 – 2020 σε διάφορα ερωτήματα σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στήριξης.


Απαντήσεις από την ΕΥΕ ΠΑΑ σε ερωτήματα σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στήριξης

Εφαρμογή του Άρθρου 6 "Χαρακτήρας Κινήτρου" του Καν. (ΕΕ) 651/2014 (αφορά στις υποδράσεις: 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5)

Δείτε την απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων σε ερωτήματα σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Άρθρου 6 «Χαρακτήρας Κινήτρου» του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) 651/2014.


Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 6 «χαρακτήρας κινήτρου»

Απαντήσεις από το Δίκτυο Νήσων σε διάφορα ερωτήματα

Δείτε τις απαντήσεις του Δικτύου Νήσων σε διάφορα ερωτήματα σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στήριξης.


Διευκρινιστικές απαντήσεις, σε ερωτήματα που τέθηκαν στο Δίκτυο

Απαντήσεις από την ΕΥΕ ΠΑΑ σε νέα ερωτήματα και οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στήριξης

Δείτε τις απαντήσεις και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 – 2020 σε νέα ερωτήματα σχετικά με την υποβολή αιτήσεων στήριξης.


Απαντήσεις και οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής

Χρήση του άρθρου 14 ΓΑΚ/2014 στη χορήγηση ενισχύσεων που αφορούν μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων

Δείτε την απάντηση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων σε ερωτήματα σχετικά με τη χρήση του άρθρου 14 ΓΑΚ/2014 στη χορήγηση ενισχύσεων που αφορούν μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων.


Απαντήσεις Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων

Διεύρυνση κατηγορίας των δικαιούχωντης της υποδράσης 19.2.2.6

Δείτε την τροποποίηση που αφορά την υποδράση 19.2.2.6, κατόπιν σχετικής παρατήρησης της ΕΥΚΕ, στο πλαίσιο εξέτασης των προσκλήσεων τοπικών προγραμμάτων.


Τροποποιήσεις που αφορούν στην υποδράση 19.2.2.6

Διευκρινήσεις για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων αίτησης στήριξης

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Η ΟΤΔ του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης, προχωρά σε διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στήριξης τα οποία υποχρεούνται να αναρτηθούν στο

ΠΣΚΕ και εκείνα που υποβάλλονται αποκλειστικά σε φυσικό φάκελο.

Συγκεκριμένα ο δυνητικός δικαιούχος για την υποβολή της πρότασης ακολουθεί τα εξής:

– Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ ο επενδυτής υποχρεούται σωρευτικά:

 • να συμπληρώσει, τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ»,
 • να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένα το παράρτημα Ι_2 Αίτηση Στήριξης Συμπληρωματικά
 • να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένο το παράρτημα Ι_12 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Πρότασης
 • να επισυνάψει τα απαιτούμενα φορολογικά έντυπα όπως αναλύονται στον Πίνακα Δικαιολογητικών του Παραρτήματος Ι_5

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα είναι σε μη επεξεργάσιμη μορφή (pdf)

– Ο φυσικός φάκελος της αίτησης στήριξης απαιτείται να περιέχει σωρευτικά:

 • Πίνακας περιεχομένων του φακέλου
 • την αίτηση στήριξης αρμοδίως υπογεγραμμένη, έτσι όπως υποβλήθηκε και τυπώθηκε από το ΠΣΚΕ (αποδεικτικό κατάθεσης),
 • συμπληρωμένα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση υποδείγματα του Παραρτήματος Ι της πρόσκλησης, όπως αναλύονται και στον Πίνακα Δικαιολογητικών, Παράρτημα Ι.5
 • τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης (Τεχνικές εκθέσεις, Μελέτες Σκοπιμότητας κ.λπ.)
 • το παράρτημα Ι_12 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Πρότασης θα αποσταλεί μαζί με το φυσικό φάκελο σε κατάλληλο μέσω αποθήκευσης (CD,DVD,USB STICK) σε επεξεργάσιμη μορφή (excel)

– Ο φυσικός φάκελος της αίτησης στήριξης υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην ΟΤΔ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (ημερολογιακών) από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο ΠΣΚΕ στην ΟΤΔ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», στη διεύθυνση Φίλωνος 91, Πειραιάς, ΤΚ 18535.

 

Αρχεία:

Έγγραφα Παραρτήματος Ι

Διαδικασία αναίρεσης οριστικοποιημένης αίτησης στήριξης

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Η ΟΤΔ του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής έπειτα από ερωτήματα σε σχέση με τον τρόπο συμπλήρωσης στοιχείων σε ήδη οριστικοποιημένη αίτηση στήριξης, υπενθυμίζει τη δυνατότητα αναίρεσης οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την αποκλειστική ημερομηνία υποβολής προτάσεων όπως ορίζεται στην Πρόσκληση.

Συγκεκριμένα όπως ορίζεται στην Πρόσκληση, Άρθρο 7:

Οι αιτούντες μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, μέχρι τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση.

Σε περίπτωση διόρθωσης η διαδικασία έχει ως εξής:

 1. Υποβολή και οριστικοποίηση της αρχικής αίτησης στο ΠΣΚΕ
 2. Υποβολή φυσικού φακέλου στην ΟΤΔ, με αριθμό πρωτοκόλλου.
 3. Αίτημα ηλεκτρονικά μέσω του Μενού «Helpdesk» – Υποβολή Ερωτήματος της ΜΟΔ για αναίρεση οριστικοποίησης – της αίτησης, από τον δικαιούχο, στο οποίο θα παραθέτει τους λόγους αναίρεσης, το ΑΦΜ του και συνημμένα φωτοτυπία της ταυτότητας του.
 4. Υποβολή και οριστικοποίηση της διορθωμένης αίτησης στο ΠΣΚΕ.
 5. Υποβολή του διορθωμένου φυσικού φακέλου στην ΟΤΔ, με αριθμό πρωτοκόλλου.

Σε κάθε περίπτωση ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας λαμβάνεται η ημερομηνία της τελευταίας οριστικοποίησης.

Η ΟΤΔ διατηρεί και τους δύο φακέλους στο αρχείο της. Αξιολογεί τον διορθωμένο φάκελο.

Βασικά Στοιχεία

Αρχεία