Καταστατικοί στόχοι της εταιρείας, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η υποστήριξη της γνώσης ανάλογα με το μείγμα των επιλεγμένων παρεμβάσεων της τοπικής στρατηγικής, καθώς και η συμβολή στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία και το περιβάλλον.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, καθώς και για την υποστήριξη των Ο.Τ.Α.- μετόχων της στην προετοιμασία και ωρίμανση τεχνικών έργων για ένταξη τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και λοιπά χρηματοδοτικά προγράμματα, το Δίκτυο Νήσων προτίθεται να συγκροτήσει Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4483/17, τα Δίκτυα Δήμων δύναται να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού.

Η Τεχνική Υπηρεσία προβλέπεται στο οργανόγραμμα της Εταιρείας και θα στελεχωθεί με βάση την κείμενη νομοθεσία. Έχουν ανατεθεί καθήκοντα Προϊσταμένου αυτής, καθώς και Προϊστάμενων Τμήματος Μελετών, Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών και και Τμήματος Έργων. Επίσης, με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων έχουν καθοριστεί τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα για την εφαρμογή της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων (Υπηρεσίες, Μελέτες, Προμήθειες, Δημόσια Έργα).

Αντικείμενα της τεχνικής υπηρεσίας θα είναι:

  • Εκπόνηση μελετών
  • Ωρίμανση έργων και υποστήριξη για προετοιμασίας και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων από συγχρηματοδοτούμενα και μη προγράμματα.
  • Υλοποίηση μελετών-υπηρεσιών-έργων ως Δικαιούχος.
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ΟΤΑ Α’ & Β’ Βαθμού.