Τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ανά Υποδράση, αποτελούν τον τρόπο βαθμολόγησης και επιλογής των αιτήσεων στήριξης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER 2014-2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε συγκεντρωτικά τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων κατηγοριοποιημένα ανά Υποδράση.