Παρακάτω παρατίθενται χρήσιμοι σύνδεσμοι όπου μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, καθώς και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που σχετίζονται με αυτά:

ΠΑΑ 2014_2020 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020

ΕΠΑλΘ_2014_2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΤΘΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας & Αλιείας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 508_2014 – για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 651_2014 – για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 702_2014 – για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Απαλλακτικός Γεωργίας και Δασοκομίας)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 808_2014 – σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1303_2013 – περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1305_2013 – για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1407_2013 – σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1408_2013 – σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα

 

Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση Yλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, πατήστε εδώ (Υ.Α. 13214/30.11.2017)

Οικοτεχνία

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 4912/120862/05.11.2015) και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 866/Β!/02.03.2017)  για τον καθορισμό των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

ΥΑ 4912/120862/05.11.2015

ΦΕΚ 866/Β!/02.03.2017

Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

Δείτε εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων, για την πιστοποίηση των Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν: α) στην ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας β) στην προαγωγή εναλλακτικών μορφών αγροτικής δραστηριότητας και γ) στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΚΥΑ 1145/03-04-2016

Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Δείτε εδώ τις κατηγορίες των μεταποιητικών μονάδων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΦΕΚ 1190_4-4-2017

Λειτουργικές μορφές, κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Δείτε εδώ τις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΥΑ Καταλυμάτων – ΦΕΚ-3885

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

Δείτε εδώ τις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες των τουριστικών επιχειρήσεων και υποδομών, τη διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, τις κυρώσεις και την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων

N.4276_30.07.2016

Τεχνικές, λειτουργικές και ειδικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων

Δείτε εδώ πως καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/30−07−
2014), οι τεχνικές, οι λειτουργικές και οι ειδικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων.

ΚΥΑ 1746_22.01.2015