Τα δικαιολογητικά της αίτησης στήριξης αποτελούν τη γενική πληροφόρηση για την οργάνωση ενός φακέλου στο πρόγραμμα CLLD/ LEADER. Υποβάλλονται κατά περίπτωση, ανάλογα με τη μορφή της πρότασης και του υποψήφιου επενδυτή/ φορέα, ενώ στην αίτηση στήριξης μπορεί να περιληφθεί και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκτός από τα επόμενα, το οποίο, κατά την κρίση του υποψήφιου φορέα, τεκμηριώνει την πρότασή του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δύναται να τροποποιηθούν με την έκδοση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER περιόδου 2014 – 2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε ενδεικτικά απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πλαίσιο υποβολής αίτησης στήριξης