Όπως προκύπτει από την ανάλυση SWOT, η περιοχή παρέμβασης διαθέτει τα απαραίτητα κοινά γεωγραφικά, περιβαλλοντικά, χωροταξικά, κοινωνικοοικονομικά, και ιστορικά στοιχεία ώστε να λειτουργήσει ως μια ενιαία χωρική ενότητα και ως μια ενιαία περιοχή αναπτυξιακού σχεδιασμού. Είναι κυρίαρχη η ανάγκη διατήρησης του φυσικού πλούτου και του νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής, μέσω της διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών ΝΑΤURA 2000, CORINE, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, της βιοποικιλότητας (χλωρίδα-πανίδα, οικοσυστήματα), καθώς αυτά συνθέτουν την φυσική κληρονομιά της. Εν συνεχεία, η περιοχή διέπεται από ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία και τοπικές ιδιαιτερότητες που απαρτίζουν την πολιτιστική της κληρονομιά. Η διαχείριση και προώθηση της φυσικής και πολιστικής κληρονομιάς, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, με την δημιουργία και την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών υποδομών, αποτελεί βιώσιμη λύση για την ανάπτυξη της περιοχής.
Ο πρωτογενής τομέας της περιοχής δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος στο σύνολο της, παρόλα αυτά παράγονται μια σειρά από επώνυμα τοπικά προϊόντα όπως εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π «Τροιζηνία», φέτα Π.Ο.Π Τροιζηνίας-Μεθάνων, Π.Ο.Π «Φιστίκι Αιγίνης», αλλά και φημισμένης ποιότητας προϊόντα όπως μέλι και παξιμάδι Κυθήρων, σπάνιες ποικιλίες σταφυλιού, εσπεριδοειδή, λεμόνια ,γαλακτοκομικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, προϊόντα ετήσιων καλλιεργειών όπως νωπά λαχανικά, σιτάρι, πατάτα, υπαίθρια λαχανικά.
Ο δευτερογενής τομέας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της περιοχής καθώς δραστηριοποιούνται σε αυτόν ένας αξιόλογος αριθμός επιχειρήσεων, όπου κυριαρχεί ο κλάδος των κατασκευών και έπεται ο κλάδος της μεταποίησης. Επομένως ευκαιρία αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των δύο τομέων με έμφαση στην εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών, τόσο στην παραγωγή όσο και στην προώθηση και διάθεση των τοπικών προϊόντων με ταυτόχρονη ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η ανάπτυξη και ενίσχυση των εν λόγω τομέων της οικονομίας έχει ως απώτερο σκοπό την ισχυροποίηση των οικονομικών σχέσεων των νησιών εσωτερικά, με αποτέλεσμα τα παραγόμενα τοπικά προϊόντα να διατίθενται και να καταναλώνονται απευθείας.
Ο τριτογενής τομέας είναι ο σημαντικότερος τομέας παραγωγής της περιοχής με υψηλότερη συνεισφορά αυτή του τουριστικού κλάδου και του εμπορίου, καθώς συμβάλλουν και οι δύο σημαντικά στην συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία(ΑΠΑ).Μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος αλλά και με ολιστική προσέγγιση του τουρισμού συνδυάζοντας τον με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας, μπορεί να επιτευχθεί η αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και της ποιότητάς των προσφερόμενων υπηρεσιών. Τέλος, η ανάπτυξη και άλλων μην παραδοσιακών μορφών τουρισμού [οικοτουρισμός-αγροτουρισμός (Αντικύθηρα birdwatching), παράκτιος-θαλάσσιος, καταδυτικός, προσκυνηματικός – θρησκευτικός, αλιευτικός-γαστρονομικός] μπορεί δυνητικά να αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών, να επιμηκύνει την τουριστική περίοδο και να τονώσει την τοπική οικονομία με καταπολέμηση της ανεργίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT

• Δημιουργία και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών υποδομών ώστε να περιοριστεί το κόστος παραγωγής, να αυξηθεί η παραγόμενη ποσότητα, αλλά και να βελτιωθεί η ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων

• Αναβάθμιση της ελκυστικότητας της περιοχής και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ώστε ο τουρισμός να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος αλλά και με ολιστική προσέγγιση του τουρισμού, συνδυάζοντας τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα

• Επικέντρωση και σε άλλες μη παραδοσιακές μορφές τουρισμού [οικοτουρισμός-αγροτουρισμός (Αντικύθηρα birdwatching), παράκτιος-θαλάσσιος, καταδυτικός, προσκυνηματικός – θρησκευτικός, αλιευτικός-γαστρονομικός] ώστε δυνητικά να αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών, να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος, αλλά και να ενισχυθεί η τοπική απασχόληση

• Προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας (ΝΑΤURA 2000, CORINE, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, χλωρίδα-πανίδα) αλλά και περιοχών φυσικού πλούτου (το Λεμονόδασος του Πόρου, οι Μύλοι Κυθήρων, η δασική έκταση Γερακάρι, Φαράγγι Διαβολογέφυρο και λιμνοθάλασσα στην Τροιζηνία και ειδικές ζώνες προστασίας για την ορνιθοπανίδα SPA και ορνιθολογικός σταθμός )

• Ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και απευθείας διάθεση των τοπικών προϊόντων και ανάπτυξη των εσωτερικών οικονομικών σχέσεων στην περιοχή παρέμβασης ώστε να ενισχυθεί η αυτάρκεια στο κάθε νησί αλλά και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας
• Ανάδειξη και ενίσχυση των ιδιαίτερων στοιχείων του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και τοπικών ιδιαιτεροτήτων κάθε νήσου (χώροι πληροφόρησης, μουσεία, διαδρομές-μονοπάτια και τέλος καλλιτεχνικές εκδηλώσεις), τα οποία θα συμβάλλουν στην διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς

• Ανάπτυξη και ενίσχυση του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης με την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών, με έμφαση στην ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων τοπικών προϊόντων (εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Π.Ο.Π «Τροιζηνία», φέτα Π.Ο.Π Τροιζηνίας-Μεθάνων, Π.Ο.Π «Φιστίκι Αιγίνης»,Μέλι και παξιμάδι Κυθήρων, σπάνιες ποικιλίες σταφυλιού, εσπεριδοειδή, λεμόνια ,γαλακτοκομικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και τέλος προϊόντα ετήσιων καλλιεργειών όπως νωπά λαχανικά, σιτάρι, πατάτα, υπαίθρια λαχανικά)