Σύμφωνα με το καταστατικό του Δικτύου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» καλεί τους Εταίρους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 18/06/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.30 μ.μ. στην Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Σπετσών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  • Υποβολή και έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων οικονομικού έτους 2016 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
  • Έγκριση ετήσιου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
  • Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2017.
  • Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER-Εκ νέου εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην ΕΔΠ LEADER.
  • Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Αποχώρηση του Εταίρου “Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ανακύκλωση Σαλαμίνας»” από το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» και Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας (Συμβαλλόμενοι παρ. Γ, Άρθρο 6 παρ. Β).
  • Αμοιβές οργάνων της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαίωμα να παραστούν με δικαίωμα ψήφου, έχουν οι νομίμως εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποι του κάθε μέλους του Δικτύου, βάσει των σχετικών αποφάσεων των Δημοτικών και Διοικητικών Συμβουλίων

Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 28/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Φίλωνος 91  (4ος όροφος) στον Πειραιά Αττικής, με τα ίδια θέματα.

 

Πειραιάς, 08/06/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Δημήτριος Μούρτζης
Δήμαρχος Αίγινας